Cài Plesk Linux Centos 7,8

Install Plesk

1. Connect to your server via SSH.

 ssh root@<your-ip-address> -p <your-port-number>

2. Install necessary packages.

yum install wget

3. Go to root folder.

cd /root

4. Download Plesk installer.

wget http://autoinstall.plesk.com/plesk-installer

5. Add permissions for execution to downloaded Plesk installer.

chmod +x plesk-installer

6. Initiate Plesk installer.

./plesk-installer

Hướng dẫn cài đặt plesk trên Linux với 1 lệnh duy nhất.

Sau khi đăng nhập vào VPS bằng SSH các bạn chỉ cần copy lệnh dưới dây và ấn enter là được nhé.

sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer || wget -O - https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)

Trả lời

Mua tài khoản Office 365 vĩnh viễn cho Windows, Mac, iPad 288k